Obchodní podmínky ke smlouvám o zajišťování školení

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Worki.cz s.r.o., se sídlem Přemyslovská 2346/11, Vinohrady, 130 00 Praha 3, IČ: 03679438, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 234622 (dále jen „agentura“), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, které vznikají na základě a v souvislosti se smlouvou o poskytování služeb ohledně zajišťování školení (dále jen „smlouva o poskytování služeb“) uzavíranou mezi agenturou a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „objednatel“).

1.2. Ve smlouvě o poskytování služeb je možné sjednat ustanovení odchylná od obchodních podmínek, která mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb.

1.3. Agentura může měnit či doplňovat znění obchodních podmínek. Tímto nejsou dotčeny práva a povinnosti smluvních stran vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

2.1. Bližší informace o školeních zajišťovaných agenturou (dále jen jako „školení“) obsahuje webová stránka agentury umístěná na internetové adrese www.digitalnihr.cz (dále jen „webová stránka“). Nabídka školení zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webové stránce.

2.2. Smlouva o poskytování služeb se uzavírá odesláním objednávky, která je učiněná ze strany objednatele prostřednictvím objednávkového formuláře umístěného na webové stránce (dále jen „objednávka“). Objednávka určité vzdělávací akce musí obsahovat identifikační údaje objednatele a musí z ní být zřejmé, ke kterému školení se vztahuje.

2.3. Objednávku objednatel odešle agentuře kliknutím na tlačítko „přihlásit se“ na webové stránce.

2.4. V návaznosti na doručení objednávky agentuře zašle agentura na adresu elektronické pošty určené objednatelem v objednávce (dále jen „adresa objednatele“) souhlas s uzavřením smlouvy o školení (dále jen „potvrzení“). Smlouva o poskytování služeb je uzavřena doručením potvrzení objednateli.

2.5. Při uzavírání smlouvy o poskytování služeb souhlasí objednatel s použitím komunikačních prostředků na dálku. Objednatel si sám hradí náklady, které mu vznikají při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb (např. náklady na připojení k internetu).

2.6. Objednatel souhlasí s tím, že agentura může započít s poskytováním služby dle smlouvy o poskytování služeb neprodleně po jejím uzavření, a to i před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb v těch případech, kdy je objednatel spotřebitelem.

2.7. Smlouva o poskytování služeb nabývá účinnosti v souladu s ustanovením čl. 5 podmínek.

3. PŘEDMĚT SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

3.1. Na základě smlouvy o poskytování služeb se agentura zavazuje, že zajistí pro objednatele možnost účasti na školení, přičemž objednatel se za to zavazuje uhradit agentuře odměnu na základě smlouvy o poskytování služeb, a to za podmínek stanovených v čl. 4 obchodních podmínek.

3.2. Agentura může zajišťovat školení prostřednictvím třetích osob.

3.3. O účasti na školení poskytne agentura objednateli po jejím skončení potvrzení (certifikát).

3.4. Objednatel souhlasí s tím, že se mohou i po uzavření smlouvy o poskytování služeb měnit charakteristiky školení (může dojít ke změnám programu akce, změnám místa konání, změnám ve složení vystupujících, změnám výukového materiálu či k přesunutí či zrušení školení či jeho části). Agentura bude objednatele v předstihu informovat o změnách charakteristik školení.

4. ODMĚNA AGENTURY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Objednatel se zavazuje uhradit agentuře odměnu za zajištění možnosti účasti na školení ve výši dohodnuté ve smlouvě o poskytování služeb.

4.2. Odměna agentury nezahrnuje náklady na ubytování v místě konání vzdělávací akce a náklady na dopravu do místa konání vzdělávací akce. V odměně agentury však mohou být zahrnuta některá další plnění, pokud se školením a jejím průběhem přímo souvisí (kupříkladu občerstvení, oběd, podklady).

4.3. Odměna agentury musí být uhrazena objednatelem na základě platebních údajů, které mu budou doručeny na adresu elektronické pošty po objednávce školení. Odměna je splatná do 10 dnů od doručení platebních údajů objednateli, nejpozději však vždy do 3 pracovních dnů před plánovaným započetím vzdělávací akce. ​​V případě, že platba nepřijde na účet Agentury nejpozději 3 dny před začátkem konání školení, objednávka je stornována. Jednou již uhrazená odměna je nevratná a při neúčasti na školení není možné požadovat částku zpět. Faktura bude agenturou vystavena v elektronické podobě poté, co bude školení uhrazeno. V případě kdy podle interních předpisů společnosti, jejíž zaměstnanci mají o školení zájem, kdy splatnost faktury musí být delší než obvyklá, nebo např. se má faktura zaplatit až po konání školení, již jednou vystavená faktura musí být zaplacena a nelze jí stornovat. Toto je akceptováno oběma smluvními stranami.

4.4. Všechny platby jsou splatné bezhotovostně na účet agentury č. 107-8774750207/0100 vedený u Komerční banky(dále jen „účet agentury“).

4.5. Agentura je plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). K odměně agentury bude v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy a v souladu s těmito právními předpisy připočtena DPH.

4.6. Agentura doručí objednateli daňový doklad ohledně všech prováděných plateb.

4.7. Slevy je nutné u agentury uplatnit vždy pouze před uzavřením smlouvy o poskytování služeb a nelze tyto slevy kombinovat.

4.8. Okamžikem připsání příslušné částky na účet agentury je splněn závazek objednatele hradit odměnu.

5. ÚČINNOST SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

5.1. Smlouva o poskytování služeb nabývá účinnosti okamžikem jejího uzavření.

6. STORNO PODMÍNKY

6.1. Objednatel se může ze školení odhlásit, a to elektronickou poštou na adresu agentury veronika@worki.cz. Dojde-li k odhlášení objednatele ze školení více než 21 dní před konáním předmětného školení, zavazuje se objednatel uhradit agentuře smluvní pokutu (storno poplatek) ve výši 30 % z ceny školení. Dojde-li odstoupení objednatele méně než 21 dnů před konáním předmětného školení, zavazuje se objednatel uhradit agentuře smluvní pokutu (storno poplatek) ve výši 100 % z ceny školení.

6.2. V případě neúčasti objednatele na vzdělávací akci nebude objednateli poskytnuta finanční či nefinanční náhrada.

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1. Agentura je oprávněna používat obchodní firmu/název/jméno objednatele pro marketingové účely jako tzv. reference, a to ve všech druzích propagačních materiálů (bez ohledu na formu těchto propagačních materiálů či formu, kterou jsou sdělovány).

7.2. Agentura je dále oprávněna pořizovat během školení obrazové, zvukové a audiovizuální záznamy s možností zachycení osoby objednatele. Objednatel souhlasí s pořízením takovýchto záznamů jeho osoby, s jejich dalším zpracováním a zveřejněním pro účely propagace.

7.3. Nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku na sebe přebírá objednatel.

7.4. Smluvní strany se vzdávají svého práva vznášet námitky proti platnosti smlouvy o poskytování služeb z důvodu její neurčitosti.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

8.1. Ochrana osobních údajů objednatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“).

8.2. Objednatel, který je fyzickou osobou, souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, adresa elektronické pošty, identifikační číslo, daňové identifikační číslo a informace o předchozích objednávkách (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

8.3. Objednatel, který je právnickou osobou, souhlasí se zpracováním těchto svých údajů: jméno, příjmení, název firmy, adresa, telefonní číslo, adresa elektronické pošty, identifikační číslo, daňové identifikační číslo a informace o předchozích objednávkách (dále společně vše jen jako „firemní údaje“).

8.4. Objednatel souhlasí se zpracováním osobních nebo firemních údajů agenturou, a to pro účely evidence smlouvy o poskytování služeb a plnění práv a povinností s touto smlouvou souvisejících a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení agenturou či třetími osobami.

8.5. Objednatel bere na vědomí, že je povinen bez zbytečného odkladu informovat agenturu o jakékoliv změně v osobních, případně firemních údajích a že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě.

8.6. Agentura může pověřit zpracováním osobních, případně firemních údajů objednatele třetí osobu jakožto zpracovatele. Tyto údaje mohou být agenturou předávány třetím osobám.

8.7. Osobní, případně firemní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou a to buď v elektronické nebo tištěné podobě.

8.8. Objednatel potvrzuje, že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních nebo firemních údajů a že tyto údaje jsou přesné.

8.9. Agentura je povinna předat objednateli informaci o zpracování jeho osobních nebo firemních údajů, požádá-li o to. Agentura má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

8.10. Objednatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo podnikem agentury na adresu objednatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení agentury nebo třetích osob na adresu objednatele.

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

9.1. Agentura může od smlouvy o poskytování služeb kdykoliv i částečně odstoupit, zejména pokud se školení nekoná. K odstoupení od smlouvy ze strany agentury může dojít zejména, pokud bude nedostatečně naplněna kapacita kurzu. Odstoupení od smlouvy agentura zašle na adresu objednatele. V případě, že dojde k odstoupení od smlouvy o poskytování služeb ze strany agentury, vrátí agentura objednateli uhrazenou odměnu nebo její poměrnou část.

9.2. Agentura může od smlouvy o poskytování služeb kdykoliv odstoupit také v případě, že objednatel poruší povinnost vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb či poruší obecně závazné právní předpisy. V takovém případě nevzniká objednateli nárok na vrácení uhrazené odměny.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Pokud vztah založený smlouvou o obchodním zastoupení obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že se vztah řídí českým právem. Právní vztah založený smlouvou o poskytování služeb se řídí zejména občanským zákoníkem

10.2. Smlouva o poskytování služeb včetně obchodních podmínek je archivována agenturou v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

V Praze dne 1. 2. 2019